Fragments
Fragments I. Acrylic, Graphite & Digital. 6 x 7 in.
Fragments II. Acrylic, Graphite & Digital. 6 x 7 in.